Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013 11:51

Πώς μπορούν να επωφεληθούν τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

6nm

Screenshot 15

 Πώς μπορούν να επωφεληθούν τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης;

Αποκεντρωμένες Δράσεις

Τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότηση για την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού.

Τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τον Συντονισμό Ομίλου Πρακτικής Άσκησης με σκοπό τη διευκόλυνση της κινητικότητας φοιτητών για πρακτική άσκηση.

Επιπλέον, μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότηση για τη μετακίνηση διδασκόντων και στελεχών του γραφείου ERASMUS για Προπαρασκευαστική Επίσκεψη με σκοπό την υπογραφή νέων διμερών συμφωνιών μεταξύ ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, τη δημιουργία θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών, τη δημιουργία νέων Εντατικών Προγραμμάτων και την προετοιμασία υποβολής αιτήσεων για Κεντρικές Δράσεις ERASMUS.

Επιπλέον, μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότηση για τη διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων. Τα Εντατικά προγράμματα ERASMUS είναι βραχύχρονα προγράμματα μαθημάτων για φοιτητές Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα οποία διαρκούν από δύο έως έξι εβδομάδες και διοργανώνονται από τουλάχιστον τρία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, προερχόμενα από τρεις διαφορετικές χώρες. Στα Εντατικά Προγράμματα μετέχουν φοιτητές και καθηγητές από τα ιδρύματα εταίρους του κάθε σχεδίου.


Κεντρικές δράσεις : πολυμερή σχέδια και δίκτυα, συνοδευτικά μέτρα

Tα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης μπορούν επίσης να λάβουν μέρος και σε κεντρικές δράσεις ERASMUS (διαχείριση από την EACEA).

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα Erasmus υποστηρίζει σχέδια εκσυγχρονισμού και καινοτομίας στον τομέα της Ανώτατης εκπαίδευσης. Το διδακτικό προσωπικό των ιδρυμάτων μπορεί να συμμετάσχει σε:

• Δίκτυα ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλων οργανισμών-εταίρων σχεδιάζονται για να παράγουν καινοτομία σε συγκεκριμένους ακαδημαϊκούς κλάδους, και παρέχουν τη δυνατότητα ανταλλαγής ορθών πρακτικών.
Τα σχέδια αυτά διαρκούν έως και τρία χρόνια και συμμετέχουν σε αυτά τουλάχιστον τρία ιδρύματα από τρεις διαφορετικές χώρες (ή τουλάχιστον ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης και μία επιχείρηση).

• Πολυμερή σχέδια για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, τον εκσυγχρονισμό της ανώτατης εκπαίδευσης και τη συνεργασία μεταξύ Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης και επιχειρήσεων.
Τα σχέδια αυτά διαρκούν έως και τρία χρόνια και συμμετέχουν σε αυτά 25 εταίροι από 25 διαφορετικές χώρες.

Συνοδευτικά μέτρα: Τα σχέδια αυτά έχουν ως στόχο την υποστήριξη δραστηριοτήτων με σκοπό την άμεση συνεισφορά τους στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος ERASMUS. Τα σχέδια εστιάζουν στη διάδοση αποτελεσμάτων, στις διατομεακές συνέργιες μεταξύ Προγραμμάτων και στην ποιοτική βελτίωση της κινητικότητας ERASMUS. Τα σχέδια αυτά διαρκούν ένα έτος.


Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus (Erasmus University Charter)

Ο χάρτης ορίζει αρχές, τις οποίες δεσμεύονται να τηρούν τα ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σήμερα περίπου 4.000 ιδρύματα σε 33 χώρες έχουν προσυπογράψει τον χάρτη, ο οποίος αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης σε δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus.

                erasmus 25 xronia          bologa process     wemeanbusiness

bottom main logo for all european