Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 06 Νοεμβρίου 2012 11:17

Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση Εκπαιδευτικών

Οι υποτροφίες ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τις διδακτικές τους δεξιότητες και να έρθουν σε επαφή με τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, μέσω της συμμετοχής σε επιμορφωτική δραστηριότητα που πραγματοποιείται σε ευρωπαϊκή χώρα διαφορετική από εκείνη στην οποία εργάζονται. Η διάρκεια των δραστηριοτήτων κυμαίνεται από 1 ημέρα έως έξι εβδομάδες.

Η δραστηριότητα παρέχεται στις εξής μορφές:

  • κύκλοι μαθημάτων/σεμινάρια εντός ή εκτός της ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm  
  • συμμετοχή σε συνέδρια/σεμινάρια τα οποία διοργανώνονται από ένα Δίκτυο ή Σχέδιο Comenius. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα για επιτόπια παρακολούθηση εργασίας (job shadowing) και αλληλεπίδραση με άλλους επαγγελματίες στον τόπο εργασίας τους, σε μια διαφορετική χώρα.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι:
Εκπαιδευτικοί όλων των γνωστικών αντικειμένων που υπηρετούν στην σχολική εκπαίδευση.

 

 

 

 

comenius-grundtvig